Sprawozdanie za 2019 rok:
Wprowadzenie
Informacja dodatkowa
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne